Cookies image W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie
z serwisu jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.
Usługi kurierskie TuWysylam.pl

Regulamin serwisu

Regulamin i polityka prywatności

 

 

 

Rozdział 1.Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez firmę Form Zawadzki Mariusz l z siedzibą w Chojnie przy ul. Mieszka I 11a, NIP: 851-206-97-14, REGON: 812048656, z działnością zarejestrowaną w Urzędzie Miasta i Gminy Chojna, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, operatora serwisu www.tuwysylam.pl zwanego dalej Operatorem.

2.Każdorazowo,  podczas składania zlecenia, Klient zostaje poinformowany o treści Regulaminu.

3.Składający zlecenie Klient akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia.

 

 

Rozdział 2.Definicje

1.Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z serwisu www.tuwysylam.pl 

2. Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zlecająca usługę Operatorowi. Klientem usługi może być odbiorca lub nadawca.W przypadku gdy Klientem jest odbiorca, list przewozowy wygenerowany z systemu www.tuwysylam.pl  musi zostać przesłany drogą elektroniczną lub faksem do nadawcy.

3. Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która jest adresatem przesyłki nadanej przez nadawcę.

4. Nadawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, nadająca przesyłkę na podstawie działalności Operatora.

5.Przewożnik - firma kurierska.

 

 

Rozdział 3. Rejestracja i zamawianie usług i postanowienia ogólne


1.Operator poprzez serwis www.tuwysylam.pl  , 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu pośredniczy w zamawianiu usług tj. w wygenerowaniu listu przewozowego uprawniającego do nadania przesyłki. Wygenerowany list przewozowy uprawnia do nadania poprzez Kuriera przesyłki o parametrach zawartych na tym liście.

2. Z usług świadczonych przez Operatora mogą korzystać wszyscy Użytkownicy bez konieczności rejestracji. Rejestracja umożliwia korzystanie z dodatkowych funkcjonalności serwisu szczegółowo określonych w samym portalu.

3. Po pozytywnie zakończonym procesie rejestracji, Użytkownik otrzyma na wskazany adres e-mailowy link do aktywacji konta. Po jego akceptacji otrzyma dostęp do korzystania ze wszystkich funkcjonalności strony internetowej.

4. Wszelkie usługi zlecone poprzez użycie adresu e-mail i hasła Klienta, traktuje się jak zamówione przez Klienta.

5. Operator ma prawo do usunięcia konta zarejestrowanego Klienta bez podania przyczyny.

6. Zlecenie realizacji usługi kurierskiej odbywa się poprzez wypełnienie przez Klienta formularza „Wyślij przesyłkę” lub "Szybka wycena" dostępnego na stronie internetowej www.tuwysylam.pl 

7. Klient zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym poinformowania o zawartości, wymiarach i wadze przesyłki, a także do starannego zapakowania i zabezpieczenia przesyłki, uniemożliwiającego zniszczenie zawartości oraz innych paczek przewożonych przez kuriera.

8. Przed przyjęciem przesyłki do przewozu Kurier może żądać od Klienta jej otwarcia w celu sprawdzenia, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Klienta zawartym w liście przewozowym, w szczególności czy zadeklarowana wartość odpowiada rzeczywistej i czy nadawana przesyłka nie podlega wyłączeniu z usług przewozowych oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.

9. Po otrzymaniu zamówienia od Klienta i zaksięgowaniu na koncie Operatora należności:

a) Operator niezwłocznie wysyłka zlecenie realizacji usługi do Przewoźnika,

b) następnie Operator niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wysyła Klientowi na adres e-mail wskazany przez klienta w formularzu zamówienia potwierdzenie złożenia zamówienia oraz list przewozowy. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia jego poprawności oraz wydrukowania i przekazania kurierowi odbierającemu  przesyłkę.10. W przypadku wysyłania przesyłek wielopaczkowych Klient zobowiązany jest do wydrukowania oddzielnej etykiety na każdą z paczek lub palet.

11. Przy nadania przesyłek „za pobraniem” Operator zobowiązuje się przekazać Klientowi sumę pobrania na rachunek bankowy wskazany podczas rejestracji, w terminie  zależnym od wybranej przez klienta opcji. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wskazania przez klienta niewłaściwego nr konta podczas składania zamówienia.

12. Przesyłkę można nadać samodzielnie w punktach przyjęć wybranego przewoźnika na podstawie listu przewozowego wygenerowanego z systemu www.tuwysylam.pl 

13. Zamówienia składane po godzinie 11:00 tj. w południe,  realizowane są dopiero w następnym dniu roboczym, chyba że system przewoźnika dopuści inny dzień.

14. Zamówienia na usługi paletowe realizowane są w 48h od momentu zaksięgowania wpłaty.

14. Korzystając z usług Operator, Klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem wybranego Przewoźnika oraz go akceptuje. Operator zobowiązuje się udostępnić link do aktualnych, wg. Najlepszej wiedzy Operatora, regulaminów Przewoźników, z usług których korzysta Operator.

15. Wszelkie terminy ujęte w niniejszym regulaminie oblicza się wg zasad wynikających z ustawy z dn. 23 kwietnia 1964r. – kodeks cywilny.

16. W przypadku gdy usługa nie zostanie wykonana, klient ma prawo do odstąpienia od umowy w czasie do 14 dni.

 

 

Rozdział 4. Odpowiedzialność stron i postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowego wykonania usługi, uszkodzenia paczki lub nieterminowego doręczenia  należy składać  drogą elektroniczną bezpośrednio za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://tuwysylam.pl/reklamacje do Operatora. W celu złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do skorzystania z instrukcji umieszczonych na stronie Operatora. Reklamacje dotyczące nieprawidłowej pracy platformy www.tuwysylam.pl  należy  zgłaszać poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie operatora.

2.Termin rozpatrzenia reklamacji zależny jest od przewoźnika i jego regulaminów. Reklamacje związane z nieprawidłowym działaniem platformy www.tuwysylam.pl  nie powinny trwać dłużej jak 14dni.

3. Odpowiedzialność Operatora ograniczona jest do prawidłowego przekazania zlecenia Przewoźnikowi. Operator nie ma wpływu na proses reklamacyjny Przewoźnika, ani na wynik Reklamacji.

Operator tylko i wyłacznie przekazuje Klientowi decyzję reklamacyjną Przewoźnika i nie jest stroną w sporach.

4. Klient ma obowiązek wygenerowany przez system www.tuwysylam.pl  list przewozowy wydrukować i umieścić na przesyłce. Operator nie wyraża zgody na nadawanie przesyłek na innym liście przewozowym lub etykiecie niż otrzymany od Operatora.

5. Operator oraz Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki, gdy nie nastąpiły one z ich winy, a w szczególności jeśli:

a. przesyłka została błędnie zaadresowana
b. adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedziby (w przypadku firmy)
c. zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną na liście przewozowym
d. odbiorca odmówi spełnienia warunków doręczenia przesyłki (np. odmówi wpłacenia kwoty pobrania lub odmówił odbioru przesyłki, itp.)
e. przesyłka nie została należycie zabezpieczona

5a. W przypadku zwrotu niedoręczonej przesyłki paczkowej i paletowej, Operator nalicza "opłatę za zwrot", zgodnie z cennikiem wybranej przez Zamaiwającego firmy kurierskiej

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz utracone korzyści wynikające z niemożności korzystania z serwisu, związane z utratą, ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem przesyłki.

7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie zawartości przesyłki wynikłe z nieprawidłowego zapakowania paczki.                                                                    

8.W przypadku przeadresowania lub nieodebrania paczki przez odbiorcę, operator uprawiony jest do naliczenia opłaty w wysokości 100% usługi.

9.W przypadku weryfikacji i zakwestionowania wagi lub wielkości przesyłki przez przewoźnika, powstałego w wyniku nieprawidłowego podania wymiarów lub wagi przez zlecającego, zlecający zobowiązany jest do opłacenia kwoty naliczonej przez firmę kurierską wynikającą z jej regulaminu oraz kwoty wynikającej z aktualnego cennika Operatora zgodnie z rzeczywistymi parametrami przesyłki na podstawie wystawionej faktury VAT. Nieopłacenie wystawionej faktury może spowodować kompensację należności z przesyłek "za pobraniem" należnych klientowi. 

10. Wysłanie paczki na liście wypisanym ręcznie przez kuriera i tym samym doręczenie jej do siedziby Operatora, powoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 100% opłaty podstawowej w celu pokrycia kosztów ponownej wysyłki na adres wskazany przez Zlecającego.

11. Paczki nadane na listach ręcznych do siedziby Operatora, do których nie została uiszczona opłata dodatkowa, podlegają utylizacji. Maksymalny termin oczekiwania na uiszczenie opłaty to 30 dni kalenarzowych.

12. Klient nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do Operatora z powodu opóźnień w przekazywaniu środków finansowych przez Przewoźnika lub operatora płatności. Szczególnie dotyczy zwrotu pieniędzy z pobrań (COD) oraz zwrotu odszkodowania w przypadku uznanej przez Przewoźnika reklamacji.

 

 

Rozdział 5. Cennik i warunki płatności

1. Za wszystkie zrealizowane usługi zlecone przez Klienta, Operator naliczy opłatę zgodną z cennikiem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

2. Płatności dokonywane są z góry za pośrednictwem platformy platnosci.pl lub przelewem na konto Operatora

3. Zleceniobiorca ma prawo zmiany cen w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie nowego cennika na stronie www.tuwysylam.pl

4. Operator dopuszcza możliwość regulowania płatności przelewem po otrzymaniu faktury – dla stałych klientów, na podstawie umowy zawartej z klientami indywidualnie.

5. Operator wystawia fakturę za wykonane usługi. Faktura dostarczana jest klientowi drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracji.

6. W przypadku nieotrzymania przez klienta faktury w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia Klient jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Operatora.

7. Klient zobowiązuje się do zapłaty kwoty wyszczególnionej na fakturze VAT w terminie 7 albo 14 dni (zależne od obowiązującej umowy) od jej wystawienia. Terminem zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na wskazanym na fakturze koncie bankowym.

8. W razie opóźnienia Zleceniodawcy z płatnościami faktur, www.tuwysylam.pl  zastrzega sobie możliwość potrącenia/kompensaty należności z tytułu wykonywanej usługi "za pobraniem" o czym Zleceniodawca zostanie poinformowany w formie pisemnej.

9. W przypadku nieopłacenia przez Klienta faktury we wskazanym terminie Operator ma prawo do wstrzymania wykonywania usług na rzecz Klienta, zablokowania jego dostępu do konta, a także zaliczenia na poczet przeterminowanych płatności wysokości pobrań należnych Klientowi oraz anulowania udzielonego rabatu za nieopłacone przesyłki.

10. Zakwestionowanie przez Klienta faktury bądź jej części powinno zostać zgłoszone do Operatora w terminie 3 dni od dnia jej otrzymania.

11. W przypadku anulowania przesyłki:
a) Jeżeli przesyłka nie została odebrana przez kuriera Operator zobowiązuje się do zwrotu kwoty w wysokości naliczonej ceny usługi w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia dyspozycji przez klienta.
b) Jeżeli przesyłka została odebrana przez kuriera wysokość zwracanej kwoty ustalana jest indywidualnie.

12. Błędne dane:

a) W przypadku podania błędnych wymiarów, wagi, lub innych wartości określających rodzaj paczki, palety jak i nie zaznaczeniu opcji „niestandardowej paczki”, co narazi Operatora na dodatkowe koszty, Operator ma prawo do obciążenia klienta tą dodatkową kwotą, zgodnie z cennikiem Operatora oraz kosztów nałożonych przez firmę kurierską wystawiając fakturę pro forma.

13. Operator zastrzega sobie możliwosć, automatycznego pobrania środków z konta Prepaid  klienta, oraz wystawienia faktury VAT, w przypadku doliczenia opłaty za zwrot przesyłki lub jej weryfikację gdy waga lub wymiary zostały podane nie zgodnie z prawdą. 

14. W przypadku braku zapłaty przez Zleceniodawcę za Usługę w terminie, bądź braku zapłaty faktury uzupełniającej VAT w terminie w niej wskazanym, Zleceniobiorca uprawniony jest do zlecenia sporządzenia pisemnego wezwania Zleceniodawcy do zapłaty, którego koszt stanowi sumę 12,30 PLN

 

Rozdział 6. Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” Klient(w tym Klient zarejestrowany) rejestrując się w bazie serwisu www.tuwysylam.pl  dobrowolnie podaje dane osobowe, zachowując prawo do ich wglądu, zmian i usunięcia. Dane osobowe są gromadzone w celu realizacji zlecenia. Wszelkie dane osobowe podawane przez Klienta są poufne i w żaden sposób nie będą udostępniane ani sprzedawane innym firmom czy osobom prywatnym.

2. Klient (w tym Klient zarejestrowany) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Operatora oraz przekazanie ich Przewoźnikowi w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi.

Szybki
kontakt